انتقال ناگهانی صابر ملک رئیسی به محل نامعلوم

7

بنا‌ به گزارشهای دریافتی شکنجه‌گران زندان اردبیل زندانی نوجوان صابر ملک رئیسی را یکشنبه شب به محل نامعلومی منتقل کردند.

بنا‌ به این گزارش، هموطن بلوچ یکشنبه شب،۲۰ فروردین،‌ به‌طور ناگهانی به نزد رئیس جنایتکار زندان اردبیل فراخوانده شد. سپس مأموران زندان از همبندان وی خواستند که وسایل وی را تحویل دهند و حتی به وی اجازه خداحافظی با هم بندیانش داده نشد. صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ در زندان اردبیل به‌صورت تبعید زندانی بود. گفتنی است که انتقال وی بدون اطلاع قبلی انجام شد و موجب نگرانی است که سرنوشت این زندانی چه خواهد شد.

Comments are closed.