مامور بهداری زندان با پرتاب زندانی وی را قطع نخاع کرد

6

یکی از مسئولین بهداری زندان تبریز با پرتاب زندانی بیمار باعث قطع نخاع وی شد.

محمد حسین امیریان زندانی بند ۱۲(مالی)زندان تبریز دچار یک بیماری حاد شده بود و توسط هم بندیانش به بهداری زندان منتقل شد. بدلیل نبودن امکانات، زندانیان وی را با فرغون به بهداری منتقل کردند.

یکی از مسئولین بهداری بنام پیامی که مردی ۳۲ ساله است، پس از توهین و درگیری لفظی با زندانیانی که بیمار را به بهداری برده بودند، یمار بدحال را با ضربه پا از فرغون به پایین پرتاب کرد. این عمل باعث قطع نخاع زندانی گردید.

هم اکنون محمد حسین امیریان در بند ۱۲ زندان تبریز از هر دو پا فلج شده است.

Comments are closed.