زنداني، بر روي ويلچر براي اعدام برده مي شود

6

روز ٢ بهمن ماه ١٣٩۵، دو زندانی به نامهای سینا حسین پور از بند جوانان و قبلعلی مردانی از بند ۱۴ در زندان ارومیه اعدام شده و پیمان زارع زاده از بند زندانیان عادی بار دیگر از سلول انفرادی به بند منتقل شد.

قبلعی مردانی فلج بوده و بر روی ویلچر به قرنطینه منتقل و با همین وضعیت به پای چوبه ی دار رفت.

Comments are closed.