شلاق و حبس براي مرد جوان

8

مرد جواني در تهران به تحمل ۳ سال حبس، پرداخت دیه، ۹۹ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و ۱۰۰ ساعت خدمات رایگان اجتماعی در محل تبعید محکوم شد. وي به ربودن نامزدش و بدرفتاري متهم شده است

Comments are closed.