نمودار زمانی اعدام ها در ایران سال ۱۳۹۶

نمودار اعدام ها در ایران

1397
خرداد 29, 1397
خرداد 28, 1397
خرداد 28, 1397
خرداد 27, 1397
خرداد 17, 1397
خرداد 14, 1397
خرداد 3, 1397
خرداد 1, 1397
اردیبهشت 31, 1397
اردیبهشت 27, 1397
اردیبهشت 26, 1397
اردیبهشت 26, 1397
اردیبهشت 24, 1397
اردیبهشت 24, 1397
اردیبهشت 23, 1397
اردیبهشت 22, 1397
اردیبهشت 22, 1397
اردیبهشت 20, 1397
اردیبهشت 15, 1397
اردیبهشت 14, 1397